Styrelsen kallar till ordinarie årsstämma den 4 augusti i samband med Nordiska Mästerskapen i Express i Båstad. Vi träffas i hamnområdet kl 17:00.

Förslag till dagordning.

Årsmötets öppnande

 1. Upprop och upprättande av röstlängd
 2. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ordförande samt tre ledamöter enl par 20
 9. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter
 10. Val av tre ledamöter i valnämnd
 11. Övriga ärenden vilka styrelsen vill bringa under årsmötets beslut.
 12. Fastställande av personlig medlemsavgift och klassbevisavgift.
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, styrelsens egna ärenden samt valberedningens förslag presenteras på stämman. Inga motioner är inkomna.

HÄLSNINGAR STYRELSEN

KALLELSE ÅRSSTÄMMA – BÅSTAD 4 AUGUSTI

Lämna ett svar